رجحان صرف هزینه حج استحبابی در کمک به معلولین حوادث انقلاب

پیام به آقایان محیی الدین انواری و فضل اللَّه محلاتی (وظایف سرپرستان حجاج)
۲۹ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۸ شوال ۱۳۹۹
حج و برگزاری مناسک,
رجحان صرف هزینه حج استحبابی در کمک به معلولین حوادث انقلاب

در این سال که به واسطه انقلاب اسلامی به برادران و خواهران ما صدمات و ضررهای بسیار از حکومت طاغوتی رسیده است و بسیاری از معلولین از حوادث انقلاب احتیاج مبرم به کمک دارند، مقتضی است کسانی که می‌خواهند حج استحبابی به جا آورند، هزینه آن را صرف در احتیاج برادران و خواهران خود کنند، که ثواب آن نزد خداوند تعالی بسیار بر حج استحبابی ترجیح دارد.