بد جلوه دادن انقلاب در خارج

سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهه زن در کپنهاک (کشف حجاب)
۱۹ شهریور ۱۳۵۹/ ۳۰ شوال ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
بد جلوه دادن انقلاب در خارج

مى‌دانيد كه همه، انقلاب ما را در خارج بر خلاف آنچه كه هست منعكس كرده‌اند. بتدريج بايد ما انقلاب خودمان را به خارج به نحوى كه هست صادر كنيم. به آن نحوى كه هست منعكس كنيم.