هم مسیری روحانیون با دانشگاهیان

سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)
۳ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۹۹ «۱»
روحانیت,
هم مسیری روحانیون با دانشگاهیان

روحانیون با دانشگاهی یک مسیر دارند؛ و مسئولیت این دو طایفه از همه طوایف دیگر بیشتر است چنانچه شغلشان شریفتر است برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحانی اگر چنانچه به شرایط عمل بشود، انسان درست می‌شود. این است که این شغل، شغل انبیا بوده است. تمام انبیا برای آدم درست کردن آمدند؛ و قرآن کتاب آدم‌سازی است.