جانشینی انبیاء

سخنرانی در جمع بانوان لنگرود و پرسنل سپاه پاسداران همدان (تهذیب نفس)
۲ تیر ۱۳۵۸/ ۲۸ رجب ۱۳۹۹
روحانیت,
جانشینی انبیاء

روحانیین که مربی انسانها هستند، به جای انبیا نشسته‌اند، مبعوث از طرف انبیا هستند.