هدف دانشگاه و روحانیت

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس (ضربه به روحانی و دانشگاهی)
۲۱ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۶ رجب ۱۳۹۹
روحانیت,
هدف دانشگاه و روحانیت

همه انبیا برای آدمسازی آمده‌اند. قرآن کریم یک کتاب آدمسازی است. همه انبیا آمده‌اند که آدمها را درست کنند. به درست کردن آدم همه بساط درست می‌شود. این دو قطب که هر دو مامور آدمسازی‌ هستند، قطب دانشگاه مامور آدمسازی هست و قطب روحانیت مامور آدمسازی، کارشان شریفترین کارهاست برای اینکه همان کار انبیاست؛ و هم مسئولیتشان بالاتر از همه مسئولیتهاست، برای اینکه در اینجا همه چیز درست می‌شود.