مسولیت علما

سخنرانی در جمع بانوان لنگرود و پرسنل سپاه پاسداران همدان (تهذیب نفس)
۲ تیر ۱۳۵۸/ ۲۸ رجب ۱۳۹۹
روحانیت,
مسولیت علما

آقایان علمای اعلام مسئولیتشان زیاد است؛ چنانکه شغلشان از همه شغلها شریفتر است. شغلْ شغل انبیاست، و مسئولیتْ مسئولیت انبیا. و همه و همه مسئول هستیم. همه‌ هستیم.