مسولیت زیاد

سخنرانی در جمع روحانیون تهران (شهدای هفتم تیر- وظایف مردم و مسئولان)
۱۰ تیر ۱۳۶۰/ ۲۸ شعبان ۱۴۰۱
روحانیت,
مسولیت زیاد

شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتان بیشتر است. مسئولیتتان بیشتر است. مسئولیتتان بیشتر است؛ برای اینکه شما وضعتان و مشیِ‌تان نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتان و لباستان، همه حکایت از این می‌کند که این جمعیت نماینده اسلام هستند.