به خطر افتادن مصالح دشمنان

پیام به عموم مردم در ابراز تنفر از خائنین و منحرفین‌
مرداد ۱۳۵۶/ شعبان ۱۳۹۷
روحانیت,
به خطر افتادن مصالح دشمنان

چون دشمنان اسلام و غارتگران ملل ضعیف، مصالح خود را با نفوذ روحانیت- که یگانه حافظ قرآن کریم و احکام نجات‌بخش اسلام است- در خطر می‌بینند ناچار برای حفظ مصالح استعماری خود دست به ایجاد احزاب انحرافی وابسته‌ و گروههای به ظاهر مُنْتَحِل به اسلام و در حقیقت مخالف با آن زده‌اند.