معرفی نادرست از اسلام

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ماموریت شاه از سوی امریکا
۲۹ مهر ۱۳۵۷/ ۱۸ ذی القعده ۱۳۹۸
روحانیت,
معرفی نادرست از اسلام

هم اسلام را بد معرفی می‌کنند؛ هم آخوند را بد معرفی می‌کنند. چرا؟ برای اینکه آنی که در مقابل اینها بایستد، اسلام است. آن کسی که می‌خواهد پیاده کند آن را، آخوند است. آنها نمی‌خواهند این مطلب واقع بشود. آنها می‌خواهند که اسلام را بد معرفی کنند، مردم از اسلام برگردند و آخوند هم که کنار برود، باقی بماند خودشان و هر کس که دلشان می‌خواهد.