قانون اساسی اسلام

سخنرانی در جمع جامعه وعّاظ تهران (جدایی دین از سیاست)
۲۷ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۲ رجب ۱۳۹۹ «۱»
روحانیت,
قانون اساسی اسلام

ما قانون اساسی مسکو را که نمی‌خواهیم درست بکنیم؛ و یا قانون اساسی امریکا را. ما می‌خواهیم قانون اساسیِ اسلام را درست کنیم. اسلام‌شناس باید در اینجا دخالت داشته باشد. اسلام‌شناس روحانیون هستند، و بعضی از اشخاصی که در روحانیت داخل هستند، و لو از صنف دیگر، لکن اطلاعات اسلامی- سیاسی دارند.