خدمتگزاران مردم

سخنرانی در جمع اعضای خبرگان و حزب جمهوری (تفاهم همگانی- ترس از اسلام- اهمیت مجلس)
ساعت ۹ صبح ۲۳ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۲ شوال ۱۳۹۹
روحانیت,
خدمتگزاران مردم

مردم به عنوان اینکه اینها اسلامی هستند و معرف اسلام هستند همه ما این طوری هستیم. به عنوان اینکه ما یک آدمی هستیم خدمتگزار اسلام هستیم مردم ما را می‌پذیرند؛ و الّا چشم و ابروی سیاهی که ما نداریم که مردم برای خاطر او ما را بپذیرند. اینها می‌دانند که ماها خدمتگزار هستیم به آنها و خدمتگزارها را به آنها علاقه دارند.