علمای اسلام مانع دول استعمارگر

پیام به ملت ایران (برآمدن نغمه استعمار از حلقوم سرسپردگان)
۲۱ آبان ۱۳۵۰/ ۲۳ رمضان ۱۳۹۱
روحانیت,
علمای اسلام مانع دول استعمارگر

کراراً تذکر داده‌ام که تنها چیزی که می‌تواند سد راه اجانب و دوَل استعمارگر باشد و نگذارد سلطه بر ذخایر ممالک اسلامی پیدا کنند اسلام و علمای جلیل اسلام است؛ و این حقیقتی است که در طول تاریخ برای دوَل استعمارگر ثابت شده است.