روحانیت سدی در مقابل اجانب

پیام به عموم مردم در ابراز تنفر از خائنین و منحرفین‌
مرداد ۱۳۵۶/ شعبان ۱۳۹۷
روحانیت,
روحانیت سدی در مقابل اجانب

اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها- چه راستی و چه چپی- و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن، اجانب نمی‌توانند به نحوی که دلخواه آنهاست، با کشورهای اسلامی و خصوصْ با کشور ایران رفتار کنند