روحانیون پیشقدمان قیام

سخنرانی در جمع استادان دانشگاه (توطئه و تبلیغات اجانب)
۲۷ بهمن ۱۳۵۷/ ۱۸ ربیع الاول ۱۳۹۹
روحانیت,
روحانیون پیشقدمان قیام

کسی که تاریخ را دیده است می‌بیند که روحانیون هم همیشه در هر عصری ... آنکه قیام کرده بر ضد طاغوت روحانیون بودند. در زمان مشروطه روحانیون قیام کردند، زمان تحریم تنباکو روحانیون قیام کردند، در این زمان هم که شما مشاهده می‌کنید قشر روحانی قیام کرد. هم خون داد، هم حبس رفت، هم زجر کشید، هم تبعیدی کشید، همه اینها را [تحمل کرد]؛ لکن قیام کرد.