روحانیت، دعوت کنندگان مردم به قیام

سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان (نقش روحانیت)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹
روحانیت,
روحانیت، دعوت کنندگان مردم به قیام

هر کس تاریخ را بداند می‌داند که در طول تاریخ آنی که بر ضد قدرت قیام کرده روحانیون بود [ند] نه اینکه آنها روحانیون را درست کردند. روحانیون مردم را بعث کردند بر ضد آنها.