علمای اعلام حافظ همیشگی استقلال ممالک اسلامی

پیام به ملت ایران (برآمدن نغمه استعمار از حلقوم سرسپردگان)
۲۱ آبان ۱۳۵۰/ ۲۳ رمضان ۱۳۹۱
روحانیت,
علمای اعلام حافظ همیشگی استقلال ممالک اسلامی

حوزه‌های علمیه و علمای اعلام همیشه حافظ استقلال و تمامیت ممالک اسلامی بوده‌اند. خدمتهایی را که با الهام از اسلام برای آرامش و حفظ انتظامات کشورها کرده‌اند عُشْری از اعشار آن را دولتها و قوای انتظامی نکردند؛ با آنکه هیچ تحمیلی بر بودجه مملکت نداشته‌اند. در نظر اجانب و عمال خائن آنها باید این سنگر شکسته شود تا با خیال راحت به تاخت و تاز و چپاول و عیاشی به زندگانی ننگین خود ادامه دهند.