نقش علمای اسلام در نهضت خراسان

سخنرانی در جمع روحانیون درباره قدرت روحانیت و خدمات علمای شیعه‌
۱۰ آبان ۱۳۵۶/ ۱۸ ذی القعده ۱۳۹۷ «۱»
روحانیت,
نقش علمای اسلام در نهضت خراسان

یک نهضتْ نهضت علمای خراسان بود: مرحوم آقازاده و مرحوم آقا سید یونس و سایر علمای آن وقت- همه را گرفتند آوردند در حبس، در تهران. و من خودم مرحوم آقازاده- رضوان الله علیه- را، آمیرزا محمود آقازاده- رضوان الله علیه- را دیدم که یک جایی نشسته بود بدون عمامه. با اینکه تحت مراقبت بود، یک جایی نشسته بود بدون عمامه و کسی هم حق نداشت پیش او برود؛ و ایشان را بدون عمامه می‌بردند توی خیابان به دادگستری، محاکمه می‌کردند. آن وقت هیچ خبری از این احزاب نبود. در این قیامهایی که اینها کردند از این احزاب اصلًا خبری نبود؛ بودند اما مرده بودند.