تمام سرنوشت یک ملت، در دست دانشگاه ها و روحانیت

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس (ضربه به روحانی و دانشگاهی)
۲۱ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۶ رجب ۱۳۹۹
روحانیت,
تمام سرنوشت یک ملت، در دست دانشگاه ها و روحانیت

در روحانیت هم ممکن است یک روحانی یک کشور را نجات بدهد و ممکن است یک روحانی یک کشور را به هلاکت برساند. این دو قطب، که عبارت از قطب دانشگاه، به معنای تمام کلمه، دانشگاه، همه دانشگاهها و روحانیت، این دو قطبْ تمام سرنوشت یک ملت را در دست دارند.