روحانیت بیدار کننده ملت

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر (توطئه‌های غرب)
۱۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۱ شوال ۱۳۹۹
روحانیت,
روحانیت بیدار کننده ملت

روحانیت نمی‌خواهد شما را خواب کند. اینها از روحانیت می‌ترسند، برای اینکه روحانیت می‌خواهد اینها را بیدار کند. اینها از بیداری، از آدم بیدار می‌ترسند. از آدم خواب چه ترسی دارند؟ اگر اینها را خواب می‌کردند، روحانیت را به عرش اعلی‌ می‌بردند. اگر اینها اهل این بودند که مردم را خواب می‌کردند، رضا شاه، روحانیت را ترویج می‌کرد؛ نه همچو می‌کرد که شوفر، سوار اتومبیلشان نکند!