علما در راس جنبش مشروطیت

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
۴ آبان ۱۳۶۰/ ۲۷ ذی الحجه ۱۴۰۱
روحانیت,
علما در راس جنبش مشروطیت

در جنبش مشروطیت، همین علما در راس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت؛ این قدری که آنها می‌خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد. لکن بعد از آنکه شد، دنباله‌اش گرفته نشد، مردم بیطرف ماندند، روحانیون هم رفتند؛ هر کس سراغ کار خودش.