مستقل بودن روحانیت شیعه

سخنرانی در جمع مردم قم (خطر توطئه‌های استعمار در ممالک اسلامی)
۱۸ شهریور ۱۳۴۳/ ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴
روحانیت,
مستقل بودن روحانیت شیعه

شما خیال می‌کنید که روحانیت اسلام را می‌شود مثل روحانیت مسیح کرد؟ هیچ امکان ندارد این. روحانیت شیعه مستقل است، مستقل؛ اتکا به هیچ جا ندارد. بیایند بگویند به کی اتکا دارد. این روحانیت مستقلی که اتکا ندارد به هیچ جا، این طلاب محترمی که با سی- چهل تومان در ماه ساخته‌اند و زحمت دارند می‌کشند، اینها دیگر نمی‌ترسیم ما که طرفدار یک مملکتی و یک دولت دیگری باشند؛ اینها مستقلند در افکار خودشان.