از بین بردن بدعتها در دین

مصاحبه با روزنامه «تایمز» درباره تبیین مواضع اسلام و سیاستهای آینده ایران‌
۱۸ دی ۱۳۵۷/ ۹ صفر ۱۳۹۹
روحانیت و مسئولیت‌ها,
از بین بردن بدعتها در دین

اگر بدعتها در دین ظاهر شود، بر علماست که دانش خود را آشکار کنند و نگذارند فریبها و نیرنگها و دروغهای بدعت گذاران در دین و در مردم اثر کند و منحرف سازد.