آگاه کردن مردم نسبت به خطر اسرائیل برای اسلام

نامه به علمای یزد (محکوم کردن ارائه تسهیلات به بهاییها)
اردیبهشت ۱۳۴۲/ ذی القعده ۱۳۸۲
روحانیت و مسئولیت‌ها,
آگاه کردن مردم نسبت به خطر اسرائیل برای اسلام

آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پستهای حساس به دست این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول اسلامی یا بسته شده یا می‌شود. لازم است علمای اعلام و خطبای محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم جلوگیری کنیم.