صادر‌شدن اسلام به سرتاسر جهان

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
۴ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۱۰ رجب ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
صادر‌شدن اسلام به سرتاسر جهان

بحمد اللَّه امروز قدرت ايرانى و قدرت اسلام در ايران به طورى است كه توجه همه ملتهاى ضعيف را به خودش معطوف كرده است، و اسلام صادر شد در سرتاسر دنيا. از اين سياههاى عزيزى كه در امريكا هستند، و تا آفريقا و تا شوروى و همه جا، نور اسلام تابيده است و توجه مردم به اسلام شده است. و منظور ما از صدور انقلاب همين بود و تحقق پيدا كرد، و ان شاء اللَّه اسلام در همه جا غلبه بر كفر خواهد پيدا كرد.