انتخاب مسلمانان متعهد و معتقد

پیام به ملت ایران (شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۲۱ جمادی الثانی ۱۴۰۰
روحانیت و مسئولیت‌ها,
انتخاب مسلمانان متعهد و معتقد

کسانی را انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتبهای انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند.
شناخت این اشخاص یا با آشنایی به اعمال و رفتار آنان از زمان رژیم طاغوت تاکنون است و یا به معرفی روحانیون متعهد در شهرستانها یا اشخاص متدین موجه که گرایش به چپ و راست یا دسته‌ای نداشته باشند.