سرایت پرتو اسلام از ایران به تمام دنیا

سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)
۸ مرداد ۱۳۶۴/ ۱۱ ذی القعده ۱۴۰۵
صدور انقلاب,
سرایت پرتو اسلام از ایران به تمام دنیا

شما بدانيد كه از مركز ايران، اسلام پرتوش در تمام دنيا رفته است؛ همه جا هست.
شما نمى‌دانم شنيديد آن طور كه من شنيدم كه در امريكا هم بانك اسلامى مى‌خواهند درست كنند؟ البته آن اسلامى كه آنها مى‌گويند با اين اسلامى كه ما مى‌گوييم دو تاست، اما شنيدم من كه مى‌خواهند بانك اسلامى درست كنند. اين دولت‌هايى كه بعض از اين دولت‌ها مثل مصر و نمى‌دانم سودان و امثال ذلك كه دارند احكام اسلام را صدا از آن مى‌كنند، اين را خيال مى‌كنيد كه يك مسئله‌اى است كه همين طورى واقع شده است؟
يك مسئله‌اى است كه موج اسلام پرتوش را انداخته، رفته است به همه جا و همه جا اين صدا درآمده است. الآن در امريكا هم اين مسائل هست، در جاهاى ديگر هم اين مسائل هست. خواهى نخواهى منفعل شده‌اند از اين حركت. اين حركت اسلامى اسباب اين شده است كه ساير كشورها منفعل بشوند از آن. خود مسلمين كشورها كه همه همراه هستند، اين كه گاهى وقت‌ها مى‌گويند كه «اى»! ايران منزوى شده است، مقصودشان چى است؟ مقصود اين است كه امريكا به ما [اعتنا] ندارد؟! امريكا هر آنى كه ما دست به طرفش دراز كنيم صد مقابل او به ما بيشتر جواب مى‌دهد، ولى ما اعتنا به او نداريم و همين طور سايرين.
اگر مقصود اين است كه پيش ملت‌ها ما منزوى هستيم، خوب، همه مى‌دانند كه ملت‌ها همه توجه دارند. الآن هر جا كه اجتماع اسلامى هست برادران اهل سنت ما، برادران اهل تشيع ما مجتمع هستند، راجع به اسلام و راجع به اين كه بايد همه چيز اسلامى بشود و كشور خودشان اسلامى بشود؛ همه اين مسائل هست و اين پرتوى است كه خداى تبارك و تعالى مرحمت فرموده است به همه جا، نورافكن كرده است.