شغل نویسندگی برای افراد شایسته یک واجب کفایی است

سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)
صبح ۲۶ دی ۱۳۶۱/ ۱ ربیع الثانی ۱۴۰۳
مطبوعات و رسانه‌ها,
شغل نویسندگی برای افراد شایسته یک واجب کفایی است

گويندگانى كه هرجا ما داريم، در سرتاسر كشور، چه گويندگانى كه از طبقه روحانى هستند و اهل منبر، و چه گويندگانى كه از ساير طبقات هستند، و نويسندگان در هر جا كه هستند، چه در حوزه‌هاى علميه و چه در دانشگاهها و چه در ساير جاها هستند، بايد با گفتار خودشان و نوشتار خودشان به اين كشور خدمت كنند. عذر نيست براى آنها كه چون من وارد يك شغلى نيستم پس نويسندگى هم نكنم. شغل، امروز يك امرى است كه براى آن اشخاصى كه شايسته هستند و ايران احتياج به آن شغلها دارد، واجب كفايى است.