امامت جمعه، راه تماس روحانیت با ملت

سخنرانی در جمع ائمه جمعه مراکز استانها (اهتمام به انتخاب اصلح در انتخابات)
صبح ۴ آبان ۱۳۶۲/ ۱۹ محرم ۱۴۰۴
روحانیت و مسئولیت‌ها,
امامت جمعه، راه تماس روحانیت با ملت

منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت، و روحانیت با مجلس و دولت، و این از اموری است که با دست توانای ائمه جمعه انجام می‌گیرد، که امید است هر روز بیشتر و بهتر انجام شود، و جمعیت‌ها بیشتر بیایند، و این سنت حسنه‌ای باشد که برای مردم و آیندگان محفوظ بماند.