قلم‌های مسلسل ساز

سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی (همراهی آموزش با تربیت)
۶ دی ۱۳۵۹/ ۱۹ صفر ۱۴۰۱
مطبوعات و رسانه‌ها,
قلم‌های مسلسل ساز

ا. قلمها اگر در دنيا براى خدا و براى خلق خدا به كار بيفتند مسلسلها كنار مى‌رود. و اگر براى خدا و براى خلق خدا نباشد، مسلسل‌ساز مى‌شود. ابزار كوبنده انسان با دست قلمدارها و دست علمايى كه در همه دانشگاهها هستند، با دست آنها وجود پيدا كرده است. و همه ترقيات‌ بشر هم با دست علما و بيان و قلم علما وجود پيدا كرده است.