امیدواریم بشر مسلسلها را به قلم تبدیل کند

سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی (همراهی آموزش با تربیت)
۶ دی ۱۳۵۹/ ۱۹ صفر ۱۴۰۱
مطبوعات و رسانه‌ها,
امیدواریم بشر مسلسلها را به قلم تبدیل کند

ما اميدواريم كه بشر به رشدى برسد كه مسلسلها را به قلم تبديل كند. آن قدرى كه قلم و بيان به خدمت بشر بوده است مسلسلها نبوده‌اند. مسلسلها غالباً در خدمت ابرقدرتها بوده‌اند و براى تباهى بشر بوده‌اند. و اسلام هم كه امر فرموده است به اينكه جهاد بكنند و دفاع بكنند و البته محتاج به همه ابزار جنگى است. اساس بر اين است كه دفاع از حق بكنند و حق را و علم را جانشين مسلسل بكنند. قلم و علم و بيان است كه مى‌تواند بشر را بسازد، نه مسلسل و نه ساير قواى تخريب‌كننده.