مطبوعات باید یک مدرسه سیار و یک بنگاه هدایت باشد

سخنرانی در جمع مسئولان موسسه اطلاعات (رسالت مطبوعات)
صبح ۲۶ مرداد ۱۳۶۲/ ۸ ذی القعده ۱۴۰۳
مطبوعات و رسانه‌ها,
مطبوعات باید یک مدرسه سیار و یک بنگاه هدایت باشد

وضع كشور را در گذشته ديديد كه چگونه بود، تمام چيزها در جهت اسلام‌زدايى بود، خصوصاً مطبوعات كه وضعى داشتند كه اگر مهلت پيدا مى‌كردند طولى نمى‌كشيد كه همه چيز را از بين مى‌بردند. اميدوارم با همت آقايان همه آن انحرافات از بين برود.
مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند تا مردم را از همه مسائل بخصوص مسائل روز آگاه نمايند، و به صورتى شايسته از انحرافات جلوگيرى كنند، و اگر كسى انحرافى ديد با آرامش در رفع آن بكوشد. بطور كلى مطبوعات بايد يك بنگاه هدايت باشند، يعنى به صورتى كه اگر دست مردم بيفتد مردم هدايت شوند، بخصوص روزنامه‌هايى مثل اطلاعات و كيهان و جمهورى اسلامى و آزادگان، باز تكرار مى‌كنم دنبال اين نباشيد كه من از شما تشكر كنم، تقدير و تشكر من فانى است و از بين مى‌رود. آنچه كه بايد همگى در نظر بگيريم رضاى حق تعالى است، و آنچه وظيفه من است دعاست. اميدوارم موفق و مؤيد باشيد.