تمکن به اسلام

سخنرانی در جمع پاسداران و روحانیون تربت حیدریه (نگرانی برای اسلام)
۱۳ تیر ۱۳۵۸/ ۹ شعبان ۱۳۹۹
روحانیت و مسئولیت‌ها,
تمکن به اسلام

قرآن کریم فرموده است: وَ اعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِیعاً و لَا تَفَرَّقُوا «۲»؛ این یک دستور است. دستور الزامی است، امر است؛ مشتمل بر یک امر است و یک نهی: مجتمع باشید با هم، به اسلام تمسک بکنید، همه با هم به اسلام تمسک بکنید، تفرقه بینتان نباشد. این طور نباشد که ملتها، آنهایی که ناظر ما هستند، آنهایی که دشمن ما هستند و نظارت بر ما می‌کنند، بگویند که در هر شهری آن شلوغکار عبارت از معممین آن است! این برای ما سرشکستگی دارد.