حمایت از اعراب در مقابل اسرائیل

مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان و سیاست خارجی آینده ایران‌
۲۰ آبان ۱۳۵۷/ ۱۰ ذی الحجه ۱۳۹۸
رابطه با دولت‌های اسلامی,
حمایت از اعراب در مقابل اسرائیل

سوال: [موضع شما نسبت به اعراب چیست؟]
- ما دست خود را به سوی کشورهای عربی که به مبارزات خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهند، دراز کرده و همیشه پشتیبان آنان در مقابل اسرائیل بوده‌ایم. امید است ملتهای عرب از مبارزات ملت ایران دفاع نمایند.