رابطه قوی با دولتهای اسلامی

بیانات خطاب به سفیر سومالی (شهادت- عدل- اختلافات در جهان اسلام)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۹۹
رابطه با دولت‌های اسلامی,
رابطه قوی با دولتهای اسلامی

اما راجع به روابط ما با دولتهای اسلامی- بلکه با همه دوَل- یک روابطی است؛ اما با همه دوَل یک روابط سیاسی است که البته دولت ما با آنها روابط را یا ایجاد می‌کنند یا تحکیم می‌کنند؛ و روابط ما با دولتهای اسلامی همیشه باید قوی باشد. دولتهای اسلامی باید به منزله یک دولت باشند؛ کَانَّه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متحد باشند، با هم علاقه‌های همه جانبه داشته باشند؛ و اگر ... این آمال حاصل بشود که بین دولتهای اسلامی از همه جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشکلات خودشان غلبه کنند، و یک قدرتی بزرگت روابط ما با دولتهای اسلامی همیشه باید قوی باشد. دولتهای اسلامی باید به منزله یک دولت باشند؛ کَانَّه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متحد باشند، با هم علاقه‌های همه جانبه داشته باشند ر از قدرتهای دیگر در مقابل سایر قدرتها باشند..