اسلام دلسوز بشر

سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز (رفع مشکلات- سیاست خارجی)
۱۷ آبان ۱۳۵۸/ ۱۷ ذی الحجه ۱۳۹۹
رابطه با دولت‌های اسلامی,
اسلام دلسوز بشر

ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل برای ناس یا ایّها النَّاس.

اسلام برای همه است، دلسوز برای بشر است. ما هم تابع اسلامیم، ما هم دلسوزیم برای بشر. ما با هر کس که با ما به طور انسانی رفتار کند ما با او دوستیم...روابط انسانی با هیچ جا مانعی ندارد، و ما با ملتها خوب هستیم.