دست اخوت دادن به کشورهای اسلامی

سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد (فلسفه حج)
صبح ۲۵ مرداد ۱۳۶۲/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۳ «۱»
رابطه با دولت‌های اسلامی,
دست اخوت دادن به کشورهای اسلامی

ما میل داریم که با همه کشورهای اسلامی برادر باشیم، با همه حکومت‌ها در عین حالی که اعوجاج دارند برگردند و با ما دست اخوت بدهند. ما صلاح همه را می‌خواهیم، ما می‌خواهیم که آنها عزیز باشند، ما می‌خواهیم آنها نوکر امریکا نباشند، امریکا از آن ور دنیا آقایی نکند به شما، شوروی هم از آن ور. شما با هم باشید. شما همین حکومت‌هایتان با هم باشد، ملت‌هایتان دنبالتان هستند. شما با ملت‌ها خوش رفتاری کنید، ملت‌ها دنبال شما هستند، اگر خوش رفتاری کردید و جهات اسلامی را مراعات کردید، این ملت‌ها همراه شما هستند، آن وقت آسیب ناپذیر هستید.