اعلام خطر نسبت به بیدار نشدن ملت اسلام

پیام به انجمن‌های اسلامی دانشجویان مقیم خارج (دسیسه‌های رژیم شاه)
۲۴ اسفند ۱۳۵۱/ ۹ صفر ۱۳۹۳
اسرائیل و امت اسلامی,
اعلام خطر نسبت به بیدار نشدن ملت اسلام

چنانکه کراراً اعلام خطر کرده‌ام، اگر ملت اسلام بیدار نشوند و به وظایف خود آگاه نگردند، اگر علمای اسلام احساس مسئولیت نکنند و بپا نخیزند، اگر اسلام واقعی که عامل وحدت و تحرک کلیه فِرَق مسلمین در مقابل بیگانگان است، و ضامن سیادت و استقلال ملل مسلمان و کشورهای اسلامی می‌باشد، به دست عوامل و ایادی اجانب همین طور در زیر پرده سیاه استعماری پوشیده بماند و آتش اختلاف و تشتت در میان مسلمین افروخته گردد، روزهای سیاهتر و نکبت‌بارتری برای جامعه اسلامی در پیش است، و خطر ویران کننده‌ای متوجه اساس اسلام و احکام قرآن می‌باشد.