وحدت، موجب شکست مخالفان

تلگراف تشکر از همدردی آقای محسن طباطبایی حکیم (حمله به مدرسه فیضیه)
۲۳ فروردین ۱۳۴۲/ ۱۷ ذی القعده ۱۳۸۲
علمای اسلامی,
وحدت، موجب شکست مخالفان

این جانب دست اخلاص خود را به سوی جمیع مسلمین، خصوصاً علمای اعلام و مراجع عظام- اطال الله بقاءَهم - دراز کرده، و از عموم طبقات برای صیانت احکام اسلام و استقلال ممالک اسلامی استمداد می‌کنم. و اطمینان دارم با وحدت کلمه مسلمین، سیَّما علمای اعلام، صفوف اجانب و مخالفین درهم شکسته، و هیچ گاه به فکر تجاوز به ممالک اسلامی نخواهند افتاد.