مدافعان اسلام

نامه تشکر به علما و روحانیون شیرازی حوزه علمیه قم (ورود به نجف)
۲۳ آذر ۱۳۴۴/ ۲۰ شعبان ۱۳۸۵
علمای اسلامی,
مدافعان اسلام

در این عصر که مع الاسف اجانب با سرعت و شدتْ پایگاههای تبلیغی و غیر تبلیغی را در ممالک اسلامی مستقر و محکم می‌نمایند و با تبلیغات ضد انسانی به دست مطبوعات و غیر آن، احکام مترقی اسلام را در انظار بر خلاف واقع معرفی می‌کنند و حوزه‌های علمیه و دینیه را که یگانه پایگاه حفظ عظمت اسلام و استقلال ممالک اسلامی است و تنها سد جلوگیری از تجاوز اجانب است در تحت فشار همه جانبه قرار داده‌اند، وظیفه علمای اعلام و مبلغین عظام و افاضل گرام است که در کمال پایداری و استقامت، از اسلام و حوزه‌های دینی دفاع فرمایند و با تبلیغات خود اسلام را به آن نحو که هست معرفی فرمایند.