رای زنان به جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامی)
۱۷ اسفند ۱۳۵۷/ ۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
رای زنان به جمهوری اسلامی

همه شما بايد رأى بدهيد؛ رأى «جمهورى اسلامى»، نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد. شما هم بايد رأى بدهيد؛ شما هم فرقى با سايرين نداريد بلكه شما مقدّميد بر مردها. مردها در دامن شما بزرگ شدند؛ شما تربيت تربيت‌كننده مردها هستيد.