سادات، مامور امریکا

سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر
۲۹ بهمن ۱۳۵۶/ ۱۰ ربیع الاول ۱۳۹۸
مصر,
سادات، مامور امریکا

همین امریکاست که می‌بینید در اسرائیلش که نگاه می‌کنیم- آنجا را به وجود آوردند- اینها با مسلمین چه کردند و دارند چه می‌کنند. چه جنایاتی به مسلمین، و خصوصاً شیعه، اینها چه جنایاتی کرده‌اند و دارند می‌کنند. از آن طرف یک ماموری هم گذاشته‌اند در مصر به اسم سادات، که این هم فعالیتهایش فعالیتهای استعماری است. و چند وقت پیش از این رفت به اسرائیل و حرفهای آنها را مثلًا چه بکند.