مخالفت با سادات

مصاحبه با خبرگزاری لیبی درباره ادعاهای شاه‌
۲۶ آبان ۱۳۵۷/ ۱۶ ذی الحجه ۱۳۹۸
مصر,
مخالفت با سادات

سوال: [موافقتنامه‌های «کمپ دیوید» و تنازل سادات در مورد «بیت المقدس» را چگونه ارزیابی‌ می‌فرمایید؟]
جواب:  من جداً او را محکوم می‌کنم.