هسته مرکزی برای نابودی مسلمانان

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (توصیه‌های نُه‌گانه به ملت)
۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
مصر,
هسته مرکزی برای نابودی مسلمانان

امروز اسرائیل و دوست صمیمی‌اش مصر، در منطقه، در فکر ایجاد یک هسته مرکزی برای نابودی مسلمانها و ارزشهای عالی فکری آنها می‌باشند.