کنترل مساجد و جلوگیری از فعالیت های سیاسی

سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون (توصیه به روحانیون)
۱۸ شهریور ۱۳۶۰/ ۱۰ ذی القعده ۱۴۰۱
مصر,
کنترل مساجد و جلوگیری از فعالیت های سیاسی

سادات تمام مساجد را از قراری که خبرگزاری‌ها نقل می‌کنند، تمام مساجد را تحت کنترل خودش درآورده و همه اینها را ممنوع کرده از اینکه در سیاست دخالت کنند. علمای مصر به قول سادات، نباید در امور سیاسی دخالت بکنند، مسجد بروند. منبر هم بروند، لکن همان مسائلی که متعارف بود سابقاً در اینجا و آنجا، همین اینها را باید بگویند؛ دیگر غیر از این پا را فراتر نگذارند.