خطر سرکوب اسلام

سخنرانی در جمع گروهی از خانواده‌های شهدا (توطئه سازمان عفو بین الملل)
۲۶ مهر ۱۳۶۰/ ۱۹ ذی الحجه ۱۴۰۱
مصر,
خطر سرکوب اسلام

ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائری که اعلام می‌کند که ما هر کس اسم از اسلام ببرد سرکوب می‌کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصری که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند.