توصیه به مطالعه تاریخ اسلام

سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران- تقویت روح)
بعد از ظهر ۲۱ تیر ۱۳۵۹/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۰
سنت‌های تاریخی,
توصیه به مطالعه تاریخ اسلام

این قشرهای مختلفی که انحراف دارند خوب است یک قدری مطالعه کنند در اسلام، خوب است یک قدری مطالعه کنند در تاریخ اسلام.