مسلمین، حافظ دین مبین اسلام

سخنرانی در جمع علما و طلاب و اهالی قم (شرایط اسفبار سیاسی- اجتماعی)
قبل از ظهر ۱۱ آذر ۱۳۴۱/ ۴ رجب ۱۳۸۲
سنت‌های تاریخی,
مسلمین، حافظ دین مبین اسلام

از اول ظهور اسلام، مسلمین حافظ دین مبین اسلام بوده‌اند؛ حتی برای حفظ دین از حق خود می‌گذشتند.