لزوم فداکاری برای اسلام

سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور (فداکاری و پایداری مردم در جنگ)
شب ۸ مهر ۱۳۵۹/ ۲۰ ذی القعده ۱۴۰۰
سنت‌های تاریخی,
لزوم فداکاری برای اسلام

برای اسلام باید جنگ بکنیم، برای اسلام باید فداکاری بکنیم. ما باز هم در این مواردی که کشته دادیم به قدری که در صدر اسلام کشته دادند ما باز کشته ندادیم.