توجه دادن ارحام به اهمیت عمل در پیشگاه خداوند

سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان (اجرای عدالت)
بعد از ظهر ۱۴ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۳ شوال ۱۳۹۹ «۱»
امام صادق (ع),
توجه دادن ارحام به اهمیت عمل در پیشگاه خداوند

حضرت صادق -سلام الله علیه- از قراری که نقل شده است، آن آخری که در معرض موتشان بوده است، جمع کردند عده‌ای را دور خودشان از عشیره خودشان گفتند که شما فردای قیامت نیایید بگویید که من مثلًا پسر حضرت صادق بودم، من برادر او بودم، من زن او بودم. نخیر، اینها نیست در کار، عمل در کار است. باید همه با عملتان پیش خدا بروید.