افشای وابستگی شاه به اجانب

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حکومت اسلامی مناسبترین حکومت)
۲۱ آبان ۱۳۵۷/ ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۸
تبلیغات برای انقلاب,
افشای وابستگی شاه به اجانب

شما همه موظفید که مطالب ایران را بگویید برای مردم. بگویید برای این اروپاییها، برای این امریکایی‌ها. مطالب را به آنها بگویید، حالی شان کنید که مملکت ایران وضعش این است. یک مملکت ناراضی الآن پیدا شده؛ و این مملکت ناراضی با دست امریکا و شوروی و با نوکری محمد رضا خان پیدا شده است و پدرش، که مثل این بود یا یک خرده‌ای بهتر از این شاید- شاید. بگویید آقا، با هر کس ملاقات می‌کنید بگویید مصایب ایران را اینها بد معرفی کرده‌اند ایران را. اینها معرفی کرده‌اند که اینها یک مردم وحشی هستند که نمی‌گذارند اداره بشود مملکت! شماها وحشی هستید که نگذاشتید این مملکت ما دست خود ما باشد تا اداره‌اش بکنیم؛ شما! هر جا شما دست می‌گذارید دست امریکا آنجاست. [در] این مملکت ارتش را دست می‌گذاریم شصت هزار نفر یا چهل و پنج هزار نفر مستشار آنجا هست! حالا دارند کم کم می‌روند. «۶» فرهنگش را دست بگذاریم دست اینها تویش بوده. مجلسش، مجلس از خود اینهاست، افرادش با لیست اینها تعیین شده! شاهش با دست خود اینهاست! همه‌اش با دست اینهاست. ما چه چیز داریم دیگر؟ ما هیچ چیز نداریم الآن. اقتصاد ما داریم؟ همه‌اش دست اینهاست؛ همه‌اش. همه‌اش با خیانت این مردم و جنایات آنها- اربابها- دارد می‌شود.